PRZEZNACZENIE

Nasze grzejniki aluminiowe przeznaczone są do dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniętego takich jak:

 • instalacje samodzielne
 • instalacje centralne
 • instalacje jednorurowe lub dwururowe

Grzejniki te należy stosować w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego, zabezpieczonego przeponowym naczyniem zbiorczym.

Grzejniki aluminiowe mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie występują żrące opary lub gazy i gdzie nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Zaleca się eksploatację grzejników w zamkniętych obiegach.

Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze maksymalnej 95 stopni Celsjusza i ciśnieniu roboczym 1,6 MPa.

Grzejniki mogą być montowane we wszystkich szczelnych instalacjach zawierających między innymi elementy tworzyw sztucznych, stali, miedzi i stopów miedzi.

OPIS URZĄDZENIA

Grzejniki aluminiowe sprzedawane są w zestawach o dowolnej liczbie członów (max 15 żeberkowe). Każdy z tych zestawów może być zmniejszony lub powiększony o dowolną liczbę żeberek. Człony grzejnika oraz zgrzane z nimi denka wykonane są ze specjalnego stopu aluminium, nowoczesną metodą odlewania ciśnieniowego. Poszczególne człony połączone są ze sobą poprzez złączki gwintowane, wykonane ze stali węglowej, uszczelnione uszczelkami z materiału odpornego na działanie parametrów roboczych. Powierzchnie zewnętrzne grzejników pokryte są powłoką malarską tj. farbą proszkową w kolorze białym (EA9262).

Grzejnik ten, posiada zapewniony konstrukcyjnie korzystny nawiew powietrza na ogrzewane pomieszczenie.

DANE TECHNICZNE

(dla pojedynczego członu) 

Całkowita wysokość członu: 578 mm
Rozstaw złączek montażowych: 500 mm
Szerokość członu: 80 mm
Głębokość członu: 95 mm
Objętość wody w członie: 0,46 dm3
Maksymalna moc cieplna: 185 W
Temperatura robocza: do 95ºC
Ciśnienie robocze: 1,6 MPa
Waga: 1,5 kg

MONTAŻ GRZEJNIKA W INSTALACJI I EKSPLOATACJA

Grzejniki należy montować w instalacji wg technologii opracowanej przez wykonawcę instalacji. Montaż grzejników w instalacji powinien być wykonany przez osoby z właściwymi uprawnieniami. Przy stosowaniu grzejników w instalacjach, szczególnie miedzianych i/lub stalowych (instalacja winna być szczelna systemu zamkniętego) należy:

 • unikać bezpośredniego kontaktu stopu aluminium z innymi metalami poprzez stosowanie do uszczelniania połączeń taśmy teflonowej i unikanie szczeliwa konopnego, przy czym zaleca się łączenie grzejników z rurami z miedzi poprzez złączkę (redukcję) wykonaną ze stali lub żeliwa
 • utrzymać parametry techniczne wody w instalacji zgodne z zaleceniami normy PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, przy czym wartość pH powinna wynosić 7 i 8,
 • uzdatniać wodę w instalacji przy pomocy odpowiednich inhibitorów korozji (szczególnie istotne w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości jonów agresywnych w wodzie obiegowej). Zaleca się stosować inhibitor korozji. Użycie w/w preparatu jest szczególnie wymagane, jeśli grzejniki są montowane w instalacjach zawierających różne metale (w tym miedź) oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości jonów agresywnych w wodzie obiegowej i powinny być poprzedzone oczyszczeniem instalacji,
 • nie należy spuszczać wody z instalacji bez wyraźnej potrzeby.

Dla zapewnienia szczelności połączeń należy upewnić się czy na przyłączach nie ma resztek farby. Przy montażu grzejników należy zachować następujące minimalne odległości:

 • od ściany tylnej 25 30 mm,
 • od ściany bocznej 100 – 120 mm,
 • od podłogi 120 mm

Jeśli grzejniki są umieszczone pod parapetami okien lub też we wnękach to odległość od góry jak i od dołu powinna wynosić 100 – 120 mm.

UWAGA:

 • każdy grzejnik powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający – najlepiej automatyczny,
 • przy montażu grzejnika zaleca się stosować następujące wyposażenie dodatkowe (nie wchodzi w skład grzejnika): zestaw montażowy składający się z dwóch wsporników z kołkami rozporowymi, korek zamykający z uszczelką i gwintem zewnętrznym G1 prawym/lewym, odpowietrznik automatyczny z gwintem zewnętrznym G1 prawym/lewym, korki redukcyjne (dwie sztuki) z uszczelką, gwintem wewnętrznym G1/2 i zewnętrznym G1 prawym/lewym,
 • zbyt częste kompletne odpowietrzanie grzejnika w trakcie użytkowania oznacza jego nieprawidłową pracę w instalacji, co należy zgłosić do uprawnionej firmy instalacyjnej,
 • grzejnik w trakcie eksploatacji nie może być narażony na działanie czynników agresywnych wywołujących korozję jak również nie może być narażony na uszkodzenia mechaniczne.

 

PAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Wszystkie grzejniki są zabezpieczone folią i zapakowane w kartony, na których jednoznacznie jest opisany dany rodzaj grzejnika. Do każdego kartonu dołączona jest Instrukcja Obsługi. Producent do wysyłki umieszcza karton z grzejnikiem na paletach, a następnie całość zabezpiecza folią. Opakowane grzejniki powinny być przewożone krytymi środkami transportu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi. Grzejniki należy przechowywać w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

KONSERWACJA

Okresowe czyszczenie grzejnika przeprowadzać środkami obojętnymi chemicznie przy użyciu miękkiej tkaniny.

UWAGI KOŃCOWE

Przy montażu, uruchamianiu, próbach i eksploatacji grzejników należy zachować wymogi bezpieczeństwa określone w przedmiotowych normach i przepisach.

 

GWARANCJA

Na nasze grzejniki aluminiowe udzielamy 15 lat gwarancji. Grzejniki zostały przebadane przez Instytut Energetyki Odział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.

Oferowane przez nas grzejniki aluminiowe spełniają wymagania konstrukcyjno-eksploatacyjne i jakościowe aktualnych norm krajowych: -PN-EN442-1:1999 Grzejniki.

Wymagania i warunki techniczne -PN-EN442-2:1999 Grzejniki.

Moc cieplna i metody badań.

WARUNKI GWARANCJI

 1.  Gwarancji udziela się na szczelność grzejnika, na okres 15 lat od daty sprzedaży. Gwarancją szczelności objęte są wyłącznie połączenia żeberek grzejnika zmontowanego przez producenta.
 2.  Gwarancją objęte są wady, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji, a wynikają z przyczyn tkwiących w grzejniku.
 3.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w skutek nieprawidłowego montażu, użytkowania, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz zastosowania się do Instrukcji Obsługi dla grzejnika aluminiowego. Zamontowanie grzejników powinno być zgodne z obowiązującymi polskimi normami:

-PN-99/B-02414

-PN-93/C-04607

 1.  Powierzchnia wyroby winna zostać przez Kupującego sprawdzona w trakcie dokonywania zakupu. Reklamacje powierzchni zgłoszone po zamontowaniu nie będą uznawane.
 2.  Reklamacja winna zostać zgłoszona w miejscu dokonywania zakupu.
 3.  Gwarant zobowiązuje się rozpoznać zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty dostarczenia grzejnika do punktu serwisowego gwaranta. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady.
 4.  Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z kartą gwarancyjną.
 5.  Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci sklepu jest nieważna.